2011/04/08

වරදක්

අනේ මම ඔයාට
කොච්චර ආදරේද,
පුංචි
මුවැත්ති
මිමිනුවා,
මෙච්චර
ආදරේ
කරන
මම
කොහොමද
ඔයාට
සිහිනෙන් වත්
වරදක් කරන්නේ????????

3 comments: