2011/04/27

දෙනත්

විදහා
දෙනෙත්
සොයනා
දෙනෙත්
දහසක්
අතරින්
මිදී
මගේ
දෙනත්
සොයමින්
ඇදෙන්
ලොවටම
හොරෙන්
කතා කරන්නට
අපගේ දෙනෙත්

2 comments: