2011/03/04

රන් සිතුවිල්ල

ජීවිතේ
මතකයන්
අතරට
එබිකම්
කරලා
බලන
කල,
ජීවිතේ
අමිහිරි
මතක,
මහිරි
මතක,
අතර
දෝලනය
වෙනවා,
මහිරි
මතක
අතර,
සුන්දරම
මතකය,
එදාවගේම
අදත්,
අදවගේම
හෙටත්,
නොවැරදීම

ඔබගැන
තිබෙන
රන් සිතුවිල්ල

1 comment:

  1. නියමයි..!!

    උමා....ඔයාගේ ඊ මේල් එක දෙනවදෝ..පුලුවන් නම් මට මේල් එකක් දාන්න..

    ReplyDelete