2011/03/10

හරිම පුදුම දෙයක්

ආදරය
කියන
වචනේ
ඇතුලේ
කොච්චරනම්
තේරුම්
හැංගිලා
ඇද්ද,
ඒ මොන
විදිහට
අර්ථ
දැක්කුවත්,
ආදරේ
කියන්නේ
ඇත්තටම
හරිම
පුදුම
දෙයක්

1 comment: