2010/07/15

ඔයාගේ ආදරේ තරම්

මම දන්නවා
ඔයාගේ ආදරේ තරම්
කිසිදා නොසිදෙන
උතුරා පිටාර යන
ගංගාවක් වගේ,
ආදරය පිරිච්ච
කිරි සයුරක් වගේ,
කිසිදා නොසැලෙන
මහා පවුරක් වගේ,
හැමදාම සිසිලස
ගෙනෙන මද නල
වගේ,
නිබදවම දුක සැප
ලග රැදෙන
පින් කදක්

2 comments:

අලුත්ම ලිපි