2010/07/21

තනියට

සදේ තනියට
සද සාවා
ඉන්නවා,
ඉරේ තනියට
ඉර ගිරවී
ඉන්නවා,
විලේ තනියට
රතු නෙලුම්
පිපෙනවා,
මලේ තනියට
මල් නටුව
තියෙනවා,
මගේ තනියට
ඔබේ සුවද
තියෙනවා

1 comment: