2010/07/30

මම

මම,
තාරුකා
තරම්
දිලිසෙන්නේ
නැති
උනාට,
ගජමුතු
තරම්
වටින්නේ
නැති
උනාට,
රතු රෝස
වගේ
ලස්සන
නැති
උනාට,
ඔයාට
පනටත්
වැඩිය
ආදරෙයි

2 comments: