2010/05/17

ඔබ

ඔබ
මගේ ජීවිතයට,
වසන්තය රැගෙන
ආවා,
ඔබ
මගේ වියලී ගිය
සිත්මඩලට,
ජීවය රැගෙන
ආවා ,
කව්රුන් හෝ
නොමැති තැන්
හී පවා,
මට පාළුවක්
නොදැනෙන්නේ,
ඔබේ ආදරය නිසා ....................

No comments:

Post a Comment