2010/05/21

මගේ මුළු ලොවම


සඳට සඳ එලිය සේ,
ගගට ගං ඉවුර සේ,
මලට මල් නටුව සේ,
මටත් මුළු ලොවම සේ,
සත්තමයි ඔබ අගේ ......

No comments:

Post a Comment