2010/05/13

අපි

අල්ලාප සල්ලාප
දොඩවලා, දොඩවලා,
පුද්ගලික සමාගම්
දුරකථන බිල
වැඩිකලා,
අනේ,
දැන්වත්,
අපි
අපි ගැන
කතාකරමු ..................

No comments:

Post a Comment

අලුත්ම ලිපි