2010/05/20

සිහින


මුළු ලොවින් මිදී
ඔබ වෙතට බැදී
සිහින අපමණ
මවා හදතුල
තැනූ රන් මාලිගා
හසු උනොතින්
සැඩ කුනටුවකට
කෙසේනම් දරාගනු
හැකිවේද ?????

2 comments:

  1. එහෙම වෙන්න එපා ඔයාට.....

    ReplyDelete
  2. මාත් එහෙම හිතනවා

    ReplyDelete