2010/05/18

කඳුළු


මේ කඳුළු,
ඇස් පියන්
මතින්,
එලියට පනින්නට
දගලන,
මේ කඳුළු,
තදකරන්,
ගුලිකරන්,
හංගන්න වෙරදරපු ,
මේ කඳුළු,
මටත් හොරෙන්
නිලුපුලෙන් පැන
දෙකුපුලින්
රෑටලා බිම වැටුණු
මේ කඳුළු ,
පිනි කදුළු
නම් නොවේ ...................

No comments:

Post a Comment