2010/05/12

හැගුම්

හැගුම් අහස් දෑලේ
බිගුන් සසලි බමන යාමේ,
කඳුළු සුසුමේ 
වේලි සිටි මොහොතේ, 
සිනා සුළගේ වේලි 
කව්දෝ රහසේ ඇවිත් 
මගේ ලොවම 
සිහිනයක් කලා ...............

No comments:

Post a Comment