2010/06/08

ජීවිතය

දුක් සුසුම්,
කඳුළු,
රැවුම් ගෙරවුම්,
බාදා කම් කටොලු,
නින්දා,අපහාස,
මැද,
දහස්වර
මැරි මැරී උපදින
මේ ජීවිතේ
එකම අස්වැසිල්ල
ඔබයි,
හෙටත් මා
ජීවත් කරන්නේ,
ඒ ඔබේ
ආදරයයි

1 comment: