2010/06/03

ඔය ඇස්

ඔයඇස්,
කතාකරන,
හිනාවෙන,
දගකරන,
ඔය ඇස්,
තදකරන්,
හිරකරන්,
බැඳගෙන
මගේ ඇස් ,
ඔය ඇස් වලින්
ඉවතට ගන්න
බැරිතරම්...........

4 comments:

 1. තදකරන්
  බැදගෙන වුන්නත්
  හැරදමා දුර යන්නෙද
  ඔය ඇස්මයි
  පරිස්සමින්

  ReplyDelete
 2. එහෙම උනොත් එහෙම හිතගනත් බැහැ

  ReplyDelete
 3. මගේ ඇස්
  ඉවතට
  ගන්න බැ
  මටත්
  නුඹේ ඇස්
  වලින්
  :Z


  -සෝරෝ

  ReplyDelete

අලුත්ම ලිපි