2010/11/10

සැබෑම ආදරේ

කොපමණ
හිත
වේදන්වෙන්
ඉකිබින්දත්
මම දන්නවා
ඔයාගේ
ආදරේතරම්,
එක නිසා
මගේ
ආදරෙත්
හැමදාම
එකවගේම
ඔයාට
ආදරේ කරනවා
දුක තුලම
ගුලි වෙවිත්
මම
ඔයාව හොයනවාඒ
සැබෑම
ආදරේ නිසා

1 comment:

  1. සරලයි සුගමයි කදිමයි

    ReplyDelete