2010/11/15

සසර පුරුදක්

සංසාරේ
කොහේදී හරි
අපි
හමුවෙලා
ඇති,
වැඩි ඇතක
නෙමෙයි
පෙරභවයේදීත්
අපි හමුවෙන්න ඇති,
ඒ සසර පුරුද්දට
අපි
මේ භවයෙත්
හමුවුනා,
ආත්මෙන්
ආත්මෙට
දුක සැප
බෙදගත්ත
ලෙසටම
ජීවිතය
විදගන්න

1 comment: