2010/11/19

පහන් සිලුමෙන්

බෝමළුව
මත දැල්වූ
පහන්
සිළුමේන්
ඔබ නිසා
මගේ ජීවිතය
ආලෝකමත් විය

1 comment: