2010/11/16

මිහිරි මතකයන්

ජීවිතේ
මිහිරි මතකයන්
අවුස්සා
යනකොට,
නිබදවම හිත
නතර වෙනතැන,
ඔබ ලග,
මතකය
පොදිකකා
අලුත්වෙනවා
ඒ ඔබ
මා සමග
ගෙවන
හැම මොහොතකම
ජීවිතය
අලුත් වේවි
මිහිරි හැගුමන්
අවදි කරන බැවින්

No comments:

Post a Comment