2010/11/01

ජීවන යාත්‍රාව

ජීවන
යාත්‍රාව
පැදයද්දී
බාදා
කම්කටලු
මැඩන්
ඉදිරියටම
යාත්‍රා
කරන්නට
දිරියක්
ශක්තියක්
උනා
ඔබ
මට
හැමවිටම

1 comment: