2010/11/30

දුක තුලින් හිනාවෙන්න

හිතේ දුක
ගුලි කරගෙන
ලෝකෙටම
පේන්න
හිනා උනාට,
ඒ හැබම
හිනාව
නෙමෙයි
කියලා
මගේ හිත
හොඳටම
දන්නවා,
එත්,
දුක තුලම
ගුලිවේවි
ඉකිබිදිනවට
වඩා,
දුක තුලින්
හිනාවෙන්න
පුළුවන්නම්
ඒක
ලොකුසතුටක්

1 comment: