2010/11/17

බාලිකාවේ හෙවන යට

බාලිකාවේ
හෙවන යට
අකුරු කල
ඒ සුන්දර
කාලය
හිනාවෙන්
කෙළිදෙලෙන්
දුවපැන්න
මතකය
යෙහෙලියන්
සමග
අත්වැල්
පටලමින්
දග වැඩ
කරපු
කලේ
අද ඊයේ
වගේ
මතකයි

No comments:

Post a Comment