2010/11/24

නුබ

අමාවක
අහසට
පැයු
රන් පුර
හඳ
නුබ,
හත්දින්නත් තරු
මැද
පැයු
රන් තරුව
නුබ,
ඉදින්
දිනෙන් දින
මා
ජීවත් කරවන
ප්‍රාණය
නුබ

No comments:

Post a Comment