2010/11/22

මල් සුවඳක්

මගේ ජීවිතය
සුවඳවත්
කරන්න
හමා ආ
මල් සුවඳක්
තමයි
ඔබේ ආදරේ.
හැම මොහොතේම
මාව ආදරයෙන්
රැක බලා
ගන්න
මාව සතුටින්
තබන්න
ඔයා කොපමණ
වෙහෙසෙනවද,
මේ තරම්
උතුම් ආදරයක්
මට ලබා
දෙනවට
ඔයාට ගොඩක්
පින්

No comments:

Post a Comment

අලුත්ම ලිපි