2010/10/28

සාවියක්

මන්දාරම්
කලුවර
සීතලේ,
සාවියක් සේ
ඔබේ
උණුසුමේ
ගුලිවෙන්න
ආසයි

1 comment:

 1. මන්දාරම් කලුවරේ
  ගුලිවෙන්න සාවියේ
  මම ආසයි සිපගන්න
  ඔය නළල
  ඉන්න විට
  මගේ උණුහුමේ

  ReplyDelete

අලුත්ම ලිපි