2010/12/02

ඔය ඇස් තුලම

ඔය ඇස් තුලම
ජීවත් වෙන්න
ආසයි මට
හැමදාමත්,
ආදරය
පිරි
උතුරන
ඔය ඇස්,
මාව
ආදරයෙන්
රැකගන්න බව
විශ්වාසයි
හැමදාමත්

No comments:

Post a Comment