2010/12/03

මගේ රත්තරන්

දන්නවද මගේ රත්තරන්
මටනම් ඔයාගෙන්
තොර හුස්මක් වත්
ගන්න බැහැ
මම දන්නවා
ඔයා මට
මොනතරම්
ආදරේද කියලා,
මටත් ඒ
ආදරේ
මහමෙරක් තරම්
වටිනවා
අනේ ඒ නිසා
හැමදාම
ඒ ආදරේ
මට ලබා දෙන්න

1 comment: