2010/12/06

කදුළු කැට

දෙකොපුලෙන් ගලාගිය
කදුළු කැට,
සීතලෙන් මිදිලා,
ඔහේ බලාගෙන
ඉන්නේ,
හරියට
වැටෙන්නද?
එපාද?
කියලා
මගෙන් අහන්න වගේ,
ඔයාට දෙකපුලේ
උණුහුම ඕනෙම නම්
දෙකපුල් දිගේ
ගලාගෙන යන්න
මට රිදෙන් නැහැ

No comments:

Post a Comment