2010/12/08

උණුහුම

මන්දාරම්
අහස
එන්න එන්නනම
සැඩ වෙනවා
මොර ගෙඩි තරම්
වතුර කැට
එකදිගට බිමට
වැටෙනවා
මුළු පරිසරයම
සීතලෙන්
වේලිලා
ඔබේ උණුහුම
මට ලැබුනන නම්
මේ මොහොත
කොතරම්
උණුසුම්ද

No comments:

Post a Comment