2010/12/23

මිහිරිම හැගුම්

ගෙතෙන
සිත්තම්
මනරම්,
ඇසෙයි
කන්කළු
ගී වැල්,
හමන සීතල
සුළං,
මවයි
මිහිරිම
හැගුම්

No comments:

Post a Comment