2010/12/22

මනරම් ප්‍රේමය

ප්‍රේමයේ
මනරම්,
හැගුම්
දහරෙන්,
බැදුණු විට
ජීවිතය,
ම්හිරිබව
දැනී දැනුන
හෙයින්,
ඇට මස්
ලේ නහර
පතුලටම
කිදාබැස්සෙමි
ඔබේ ආදරය

No comments:

Post a Comment

අලුත්ම ලිපි