2010/12/31

නව වසරක්

පැතුම් කන්දක්
පොදිබැදන්,
හැගුම් පියවිලි
ගොඩගසන්,
නැවුම්
බලාපොරොත්තු
අහුරු
අරගෙන,
පානගමු
නව වසරට
ආසිරි
සැමට,
නිදුක්
නිරෝගී
නව වසරකට!!!!!!

1 comment:

  1. ඔබටත් සියලු පැතුම් ඉටුවන සුභ නව වසරක් වේවා...

    ReplyDelete