2010/12/17

ජීවන යාත්‍රාව

ජීවන යාත්‍රාව
එකම
යාත්‍රාවක
නැගී යාත්‍රා
කරමු,
එක ඉසව්වකටම,
ඉදින් ඇරබු
නව මාවත
ඔස්සේ,
ජය ටැබ කරා

No comments:

Post a Comment