2010/08/05

පැතුම් මල්ලක්

ජීවිතේ
හුදකලා
කඩතිර
වසාලු,
බලාපොරොත්තුවේ
කවුළු
පියන් පත්
හැරදැමූ,
පැතුම් මල්ලකි
ඔබ
මගේ දිවිමගේ ........

No comments:

Post a Comment