2010/08/25

දොළොස්මහේ පහන

දන්නවද
රත්තරන්,
ඕයා තරම්
මට ආදරේ කරන
කවුරුවත්
මට මුණගැහිලා
නැහැ,
හැමදාම
කියනවා වගේ
ඕයා,
මගේ
මුළු ජීවිතයම
එලියකලා
හරියටම,
දොළොස්මහේ
පහන වගේ

1 comment: