2010/08/30

මම පතපු ආදරය

මම ගන
අදුරේ
අත පත
ගගා
ආදරේ
සෙවුවේත්
නැහැ,
එත්
ඔහුගේ
ආදරයෙන්
මගේ ජීවිතයම
ආලෝකමත්
උනා,
මම අහසේ
තරු වලට
නෙමෙයි
ආදරේ කලේ
මහා පොළොවේ
පය ගහල
ඉන්න
ඔහුටයි
එක නිසා
මට,
මම,
හිතපු,
පතපු,
ආදරේ
ලැබුනා

1 comment:

අලුත්ම ලිපි