2010/08/28

උත්පලවන්නා

ජීවිතය සේ
රැක්ක
ප්‍රේමය,
රහසේම,
අතගිලි
තුඩු
අගින්,
ගීලිහෙනා
සද,
කසාවත
පමණද
ලග දැවටුනේ
උත්පලවන්නා

No comments:

Post a Comment

අලුත්ම ලිපි