2010/08/12

ආදර සුවද

කොහේදෝ
ඇතක සිට,
හමන
මදනලේ
එති,
මගේ
ජීවිතයට
ඔබ
ඇවිත්,
ජීවිතයම
සුවනදවත්
කරන්නට ,
ආදර සුවද

2 comments: