2010/08/09

සංසාර පුරුද්දක්

මම,
ඔයාට,
අදරේකරන්න
පටන් ගන්නකොට,,
මම හිතුවේ නැහැ
ඔයා වෙනුවෙන්
මගේ හිතේ
මෙච්චර
ලොකු ආදරයක්
ඇතිවේයි කියලා,
මටත් හිතාගන්න
බැරි තරමට
මම ඔයාට
ආදරේ කරන්න
පුරුදුවෙලා,
ඒක සංසාරේ
පුරුද්දක් වෙන්න ඇති

3 comments: