2010/08/13

ආදරේ

කොපමන
උපමා,
උපමේ,
ටිප්පනි,
වලින්
විස්තර
කරන්න
හැදුවත්
කවදාවත්
විස්තර
කරන්න
අපහසු
දෙයක් නේද ,
ආදරේ....

3 comments:

 1. ආදරේ.....
  Definitions
  රහිත....
  Conditions
  විරහිත
  සිතුවිල්ලක් විතරම ද?

  ReplyDelete
 2. එකනේ විස්තර කරන්න අපහසුයි කිවුවේ

  ReplyDelete
 3. දුක උරුම සිතට ආදරයත් දුකකි.

  ReplyDelete