2010/10/04

ආදරේ

ඔයා
මට
කොච්චර
ආදරේද
කියල
මම
දන්නවා,
මටත්
වඩා
මම
ගැන
ඔයා
හිතන නිසා
පුංච් දේටත්
දුක
හිතෙනවා
කියලා
මම
දන්නවා,

මම
මට
ආදරේ
කරනවටත්
වඩා
ඔයා
මට
ආදරේ
කරන නිසා

No comments:

Post a Comment

අලුත්ම ලිපි