2010/10/12

අමතක වෙන්නේ නැහැ

හැල්මේ දුවන මේ ජීවිතේ
මගෙන් ඔයාට ගොඩක්
අඩුපාඩු සිද්දවෙන්න ඇති
හිත රිද්ද ගන්න එපා,
මට එක මොහොතක් වත්
ඔයාව අමතක වෙන්නේ නැහැ,
හැම තත්පරයම මම ඔයත් එක්ක,
එක නිසා හිතන්න එපා මගේ ආදරේ
ටිකක් වත් අඩු වෙලා කියලා,
හැමදාම කියනවා වගේ,
දවසින් දවස තත්පරයෙන් තත්පරය,
මගේ ආදරේ වැඩිවෙනවා

No comments:

Post a Comment

අලුත්ම ලිපි