2010/10/26

සද සාවී

සද එබී
හිනැහෙන
රෑ ආකාසේ
වලාකුළු
මතින්
පාතබන
සද සාවී,
හිනැහෙමින්
මුමුනන්නේ
අදරේ
මිහිරියාවද?

No comments:

Post a Comment