2010/10/13

පදවැලක්

මිහිරි
තාලයකට
මුමුණන,
පදවැලක්
වගේ,
දැන්
මගේ
ජීවිතේ,
ඇත්තටම

ඔබ නිසා .......

1 comment:

අලුත්ම ලිපි