2010/10/20

වස්සානේ දවසක

වස්සානේ දවසක
සිත් අහසේ
පිපුණු
මල,
සුවඳ වත් කලා
මගේ මුළු
දිවියම

No comments:

Post a Comment