2010/10/25

රනින්කල පිළිරුව,

හුදෙකලා
දිවිමග
එකලු කල,
මා හදේ
ලැගුම් ගත්
රනින්කල
පිළිරුව,
ඔබයි

No comments:

Post a Comment