2010/10/14

රෑ ආකාසේ

සීත මදනල
හමන රෑ ආකාසේ
ඇත
දිලිසෙන
තාරුකා දිහා
බලාගෙන
හිනැහෙන්න
අසයි
මට
ඔබේ
තුරුලේ
හිදගෙන

No comments:

Post a Comment