2010/10/21

රන් තරුව

හද්දින්නත්
තරු මැද,
එලිය විහිදුවන
රන් තරුව,
නුබ.........

No comments:

Post a Comment