2010/10/01

හීන් පොද වැස්සේ

දැසට ,
දෑස,
ලංකර
උණුසුමට
ගුලිවෙමින්,
හීන් පොද
වැස්සේ,
ඇවිද යමුද,
අපි,
හුදකලා
මාවතේ,

No comments:

Post a Comment