2010/09/02

පෙම් සිත

පෙම් සිත
ලග නැවතිලා
ආදරයෙන්
ලංවෙලා,
ඔයා ලගම
දැවටිලා,
හැම
මොහොතෙම
ඉගිකලා,
ඔබ මගේ
වග කියකියා

No comments:

Post a Comment